Dr. Romana Jordan, poslanka 2000-2014, arhiv

slovenskoenglish
Domov » Moje delo » Dosjeji

Napovednik

<< september 2023 >>
ned pon to sre čet pet sob
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
rss - novice


Dosjeji

Dosjeji, pri katerih je dr. Romana Jordan v Evropskem parlamentu trenutno najbolj aktivna (informacija iz oktobra 2012)

1. Energetski načrt za leto 2050 (poročevalka za pripravo mnenja)
2. Uredba o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE) (poročevalka v senci)
3. Sprememba časovnega načrta za prodajo pravic do emisij toplogrednih plinov na dražbi (ETS)
4. Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti (poročevalka v senci)
5. Okvirni program za raziskave Obzorje 2020 (članica delovne skupine ELS za Obzorje 2020)
6. COSME: Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020)  
7. Instrument za povezovanje Evrope

VSEBINA:

1. Energetski načrt za leto 2050
Dr. Romana Jordan ima za ta dosje v Evropskem parlamentu funkcijo poročevalke za pripravo mnenja. V tem okviru si prizadeva za določitev enotnega cilja zmanjšanja emisij do leta 2030, ki bi omogočil predvidljivost za investitorje, ter za razvoj dolgoročnega evropskega tehnološko nevtralnega okvira, v katerem bo energetska politika najbolj učinkovita.
Podrobneje
EU se je zavezala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 80 % do leta 2050 glede na leto 1990  v okviru potrebnih zmanjšanj razvitih držav kot skupine. V Energetskem načrtu za leto 2050 je Komisija predlagala možne scenarije za doseganje dekarbonizacije do leta 2050, ki bi hkrati zagotovili zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost. Možni scenariji so: visoka energetska učinkovitost, diverzifikacija tehnologij, visoka raba obnovljivih virov energije, zamik tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljika, nižja raba jedrske energije. Načrt ne nadomešča nacionalnih, regionalnih in lokalnih prizadevanj za posodobitev oskrbe z energijo. Evropski pristop k energetskim izzivom je smiseln, saj bo na ta način mogoče povečati varnost in solidarnost z nižjimi stroški kot z različnimi nacionalnimi sistemi. Evropski trg hkrati nudi večji in bolj prilagodljiv trg za nove proizvode in storitve. 
Povezave na dokumente ...


2. Uredba o vzpostavitvi programa za okoljske in podnebne ukrepe (LIFE)

Dr. Romana Jordan ima v Evropskem parlamentu funkcijo poročevalke v senci za dosje LIFE. Trenutno potekajo pogajanja v trialogu, kjer ima parlament vlogo soodločanja, skupaj s predstavniki vlad držav članic. Poslanka si v tem okviru prizadeva za ohranitev nacionalnih alokacij ter za višje ravni sofinanciranja. 
Podrobneje
Program LIFE+ obstaja že od leta 1992 in je najpomembnejši program za financiranje projektov s področja okolja. Ker se sedanji LIFE+ izteka, je Evropska komisija predlagala novo uredbo LIFE, kjer je program razširila, tako da sedaj poleg okoljskih projektov lahko financira tudi projekte za podnebno ukrepanje. 
V novem LIFE je skupaj predvidenih 3,618 milijonov €. Podprogramu za okolje je namenjenih 2,713 milijona €, podprogramu za podnebne ukrepe pa 0,904 milijona €. V Sloveniji smo doslej uspešno izvedli projekte, ki so bili sofinancirani iz tega programa. To je za našo državo izjemnega pomena, saj velik delež ozemlja pokriva posebej zaščiteno področje NATURA 2000, ki je eno izmed prioritetnih področij programa LIFE.
Povezave za dokumente ...
3. Sprememba časovnega načrta za prodajo pravic do emisij toplogrednih plinov na dražbi (ETS)
V interesu Slovenije je, da Komisija v čim krajšem času oblikuje in predstavi obstoječe možnosti za uvedbo dodatnih ustreznih strukturnih ukrepov za krepitev delovanja in učinkovitosti sistema ETS. Dr. Romana Jordan v okviru politične skupine ELS v Evropskem parlamentu zagovarja stališče, da moramo zagotoviti dobro in neovirano delovanje trga ETS, zato moramo ukrepati, ob pogoju, da je tovrstni poseg v trg ETS začasni ukrep in ne zmanjšuje konkurenčnosti evropskega gospodarstva, ki bi ogrožalo delovna mesta v EU. Komisija mora imeti  omejene pristojnosti.  
Podrobneje
Evropska Komisija je 25. julija 2012 predlagala dva ukrepa za reševanje problemov nizke cene ogljika in prevelike količine dovolilnic za emisije za podjetja. S tem bi se izjemoma prestavila časovnica za avkcije na kasnejši čas, da bi se na ta način zagotovilo normalno delovanje trga. Predlog nove Uredbe naj bi zmanjšal količino dodeljenih pravic do emisije TGP v začetku 3. faze in jih povečal proti koncu 3. faze trgovanja v obdobju 2013─2020. Skupna količina dodeljenih pravic (allowances) za celotno obdobje se ne bi spremenila.
Povezave na dokumente ...4. Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti 
Dr. Romana Jordan je poročevalka v senci za nov Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti, ki bo omogočil, da zagotovimo visoke standarde jedrske varnosti tudi v bližnjem sosedstvu Evropske unije in širše po svetu. Dr. Romana Jordan posebej poudarja ukrepe za neodvisen in močen upravni organ ter podporo pri vzpostavljanju zadostnih človeških virov. 
Podrobneje
Dokument obravnava sodelovanje Evropske unije s tretjimi državami na področju jedrske varnosti. Glavni cilj tega instrumenta je financiranje ukrepov za:
1.) promocijo kulture jedrske varnosti in implementacije najvišjih jedrskih standardov in varnosti pred sevanjem; 
2.) odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in jedrskimi odpadki; 
3.) oblikovanje okvirov in metodologij za izvajanje učinkovitih nadzornih ukrepov za jedrski material v tretjih državah.
Poročilo je bilo v odboru ITRE izglasovano 9. 10. 2012. Dokument bo obravnavan na plenarnem zasedanju v novembru.
Povezava na dokumente ...
5. Okvirni program za raziskave Obzorje 2020 
Dr. Romana Jordan je članica delovne skupine ELS za Obzorje 2020. To bo v naslednjih sedmih letih ključni vir financiranja evropskih raziskovalnih projektov. Dr. Romana Jordan se zavzema za pravično in enakopravno zastopanje vseh znanstvenikov v projektih ter za  pravično plačilo za njihovo delo, saj meni, da bomo le tako z raziskavami in inovacijami ponovno pognali evropsko gospodarstvo. Cilj je oblikovanje enakomerno razvitega evropskega raziskovalnega prostora in uresničitev Ljubljanskega procesa.
Podrobneje
Program Obzorje 2020 je naslednik dosedanjega 7. okvirnega progama za raziskave in bo potekal od leta 2014 do leta 2020. Predvideni proračun programa Obzorje 2020 za obdobje sedmih let je 80 milijard evrov. Ključne točke dokumenta so: poenostavitve raziskovalnih programov, poenostavitev postopkov prijave projekta, krajši čas do prejema finančnih sredstev, izboljšati zastopanost novih držav članic v raziskovalnih projektih, izboljšati dostop malih projektiv do financiranja. Pri tem so še odprta vprašanja o načinu plačila raziskovalcev, o odprtem dostopu do rezultatov projektov, o raziskavah na človeških zarodnih celicah in raziskavah na živalih. Poročila bodo v odboru ITRE predvidoma izglasovana v novembru 2012. Dokument bo obravnavan na plenarnem zasedanju v decembru.
Povezava na dokumente ... 6. COSME: Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (2014–2020)  
Mala in srednja podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva, saj predstavljajo 62 % vseh zaposlitev v zasebnem sektorju in prispevajo več kot 58 % prihodkov od prodaje v EU. Zato se dr. Romana Jordan zavzema za spodbude pri njihovi kreativnosti in njihovem razvoju preko novega programa COSME.
Podrobneje
COSME je finančni instrument EU, ki ima za cilj oblikovanje pogojev za razvoj in razcvet evropskih malih in srednjih podjetij, da bodo lahko ta izkoristila vse potenciale skupnega evropskega trga. Posebna pozornost je namenjena izboljšanju konkurenčnosti podjetij. Dokument bo obravnavan na plenarnem zasedanju v novembru 2012.
Povezava na dokumente ... 7. Instrument za povezovanje Evrope
Instrument za povezovanje Evrope je finančni instrument Evropske unije, preko katerega se financirajo projekti v skupnem interesu EU na področju energetske, transportne in informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki so ključni za povezovanje regij in držav članic Unije.
Podrobneje
Da bi zagotovili ustrezno delovanje energetskih, transportnih in informacijsko-komunikacijskih sistemov v Evropi, je potrebno, da je povezana in kompatibilna tudi naša infrastruktura. Za ta namen je bil oblikovan Instrument za povezovanje Evrope, ki v naslednjih sedmih letih predvideva 50 milijard evrov za namen izgradnje tovrstne infrastrukture. Poročilo bo v odboru ITRE predvidoma sprejeto novembra 2012. Dokument bo obravnavan na plenarnem zasedanju v januarju 2013.
Povezava na dokumente ...deli
« nazaj ↑ na vrh